HOOFDSTUK 0 DEFINITIES EN TRANSITIETABEL 0.1 DEFINITIES a Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 Wetboek (BW); b Werkgever: degene die een instelling zoals bedoeld in artikel 1.1 van deze Cao in stand houdt; c Werknemer: degene, man of vrouw, die een arbeidsovereenkomst met dewerkgever heeft gesloten, niet zijnde een vakantiekracht en niet zijnde een bestuurder, vallend onder een Raad van Toezicht, tenzij deze de Cao en/of onderdelen ervan van toepassing heeft verklaard; d Instelling: elk als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht; e Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening(OAW): het door partijen bij deze Cao, te weten de werkgeversorganisatie de MOgroep enerzijds en de werknemersorganisatie CNV Publieke Zaak anderzijds, in het leven geroepen nietrechtspersoonlijkheid bezittende overlegorgaan; f.1 Salarisschaal: een vaste, oplopende reeks periodieknummers en de daarbij behorende bedragen zoals opgenomen in de salaristabel in artikel 6.4. f.2 Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandbedrag dat hoort bij een periodieknummer uit de op de functie van de werknemer van toepassing zijnde salarisschaal; f.3 Uurloon: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto bedrag per arbeidsuur. Dit bedrag wordt verkregen door het brutomaandbedrag behorend bij een periodieknummer dat voorkomt in de salaristabellen zoals opgenomen in artikel 6.4 te delen door het getal 156; f.4 Periodiek: een verhoging van het salaris met één periodieknummer; f.5 Periodieknummer: een nummer dat voorkomt in een salarisschaal in de artikel 6.4; f.6 Functionele schaal: de salarisschaal die hoort bij een bepaalde functiebeschrijving; g Arbeidsduur: de – met inachtneming van deze Cao – tussen werkgever en werknemer overeengekomen tijd waarin arbeid wordt verricht, waarbij inbegrepen de reis- en wachttijden die een direct gevolg zijn van de door de werkgever opgedragen werkzaamheden. Tot de arbeidsduur behoort eveneens de reistijd, verbonden aan werkzaamheden buiten de plaats van tewerkstelling en/of het werkgebied, aan het begin en/of het einde van het werk. Dit voor zover deze reistijd meer bedraagt dan de gebruikelijke reistijd woon/werkverkeer; h Plaats van tewerkstelling: de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 5 salaristabel van Burgerlijk Pagina 4

Pagina 6

Heeft u een artikel, modern media of digitale onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing online bladerbaar publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication