0.3 TRANSITIETABEL In de transitietabel is terug te vinden waar de artikelen van de tekst van de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15) in herschreven vorm in deze nieuwe Cao zijn opgenomen. Indien een bepaald artikel niet is opgenomen in de nieuwe Cao wordt kort vermeld wat daarvan de reden is. Veel artikelen in de Cao zijn gewijzigd als gevolg van het Cao-akkoord (opgenomen in Bijlage 13). Bij interpretatieverschillen over artikelen waarvan het niet de bedoeling was deze inhoudelijk te wijzigen is de tekst van het oude artikel leidend. Artikel in Cao 2014: Hoofdstuk 0:  Inhoudsopgave  Woord vooraf  Trefwoordenregister  Transitietabel Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen:  1.1 Definities  1.1A Relatiepartner  1.1B In en doorstroombanen  1.2 Werkingssfeer  1.2A geheel of gedeeltelijke ontheffing  1.3 Karakter van de Cao en decentrale toepassing  1.4 Bijlagen, overgangsregelingen en functieboek  1.5 Looptijd  1.6 Verplichtingen werkgever  1.7 Verplichtingen werknemer Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst  2.1 Arbeidsovereenkomst  2.2 Geneeskundig onderzoek  2.3 Detachering  2.4 Minimum en maximum overeenkomst  2.5 Einde arbeidsovereenkomst  2.6 Overlijden werknemer  2.7 Opleidingsbudget bij einde arbeidsovereenkomst  2.8 Disciplinaire maatregelen Hoofdstuk 3 Arbeidsduur en werktijden  3.1 Arbeidsduur  3.2 Werktijden  3.3 Toepassing Arbeidstijdenwet  3.4 Garantie- en overgangsregeling afschaffen seniorenverlof  3.7 Bereikbaarheidsdiensten  3.8 4 dagen werken i.p.v. 5 dagen Opgenomen in de nieuwe Cao W&MD: Inhoudsopgave Preambule Bijlage14 Hoofdstuk 0 Hoofdstuk 0 Hoofdstuk 0 Art. 6.1 en Bijlage 6 Artikel 1.1 Artikel 1.2 en Bijlage 9 Artikel 1.3 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Artikel 2.8 en 2.10 Artikel 2.9 Artikel 2.2, 2.3en 2.6 Artikel 2.11 Niet meer opgenomen, kan in onderling overleg afgesproken worden Niet meer opgenomen, is in de Wet geregeld Artikel 2.4 en 2.5 Niet meer opgenomen, is in de Wet geregeld Niet meer opgenomen, onderdeel van Hoofdstuk 3 en 7.3: inzetbaarheid en transitievergoeding. Artikel 2.7 Artikel 5.2 Artikel 5.2 Artikel 5.3 Artikel 4.2, en Bijlage 5  3.5 Kampweek  3.6 Slaapdiensten Maatschappelijke Opvang Artikel 5.6 Artikel 5.5 Artikel 5.4 Niet meer opgenomen, in onderling overleg regelen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 7 Pagina 6

Pagina 8

Voor artikelen, online onderwijs catalogussen en maandbladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw verenigingsbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication