3 Sociaal Pedagogisch Werker 2 Algemene kenmerken De Sociaal Pedagogisch Werker 2 is, evenals de Sociaal Pedagogisch Werker 1, een uitvoerende functie. De functionaris is werkzaam in instellingen voor de primaire - al dan niet vervangende - woonen leefsituatie, zoals dak- en thuislozenzorg, diverse (crisis)opvangcentra, instellingen voor begeleid wonen en sociale pensions. De Sociaal Pedagogisch Werker 2 organiseert activiteiten, biedt dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen cliënten, maar verzorgt bijvoorbeeld ook (het begin van) de intake. De Sociaal Pedagogisch Werker 2 werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep, echter heeft geen pedagogische eindverantwoordelijkheid. Doel van de f unct ie Het bieden van ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Organisat orische positie De Sociaal Pedagogisch Werker 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Pedagogisch Werker 2 kan functioneel leiding ontvangen van de Sociaal Pedagogisch Werker 3 en functioneel leidinggeven aan de Sociaal Pedagogisch Werker 1 en de Assistent Welzijn. Resultaat gebieden Behoefte signaleren  Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg met collega's;  Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met collega's; Resultaat  Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;  Verwijst cliënten met complexe problemen intern door. : Behoefte gesignaleerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een behandelplan kan worden opgesteld/bijgesteld. Behandelplan mede vormgeven  Denkt mee bij het vertalen van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in een behandelplan;  Geeft de inhoud van activiteiten vorm en denkt mee over de wijze van begeleiding. Doet voorstellen ter verbetering; Resultaat  Verzorgt de planning en organisatie van activiteiten. hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt. Behandelplan uitvoeren  Verzorgt en begeleidt cliënten en hun omgeving;  Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 75 : Behandelplan mede vormgegeven, zodanig dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de Pagina 74

Pagina 76

Interactieve digitale archief, deze mailing of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van everenigingsbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication