 Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven;  Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;  Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt;  Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten. Ziet toe op de uitvoering; Resultaat  Stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen;  Voert indien noodzakelijk ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit;  rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;  Signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de verantwoordelijkheid van de Sociaal Pedagogisch Werker 2 te boven gaat) met de leidinggevende. : Behandelplan uitgevoerd, zodanig dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen. Dienstverlening optimaliseren Resultaat  Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening;  Neemt deel aan werkoverleg. inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO 3 of 4 werk- en denkniveau;  Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten;  Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;  Motiveren en stimuleren van cliënten;  Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages;  Probleemoplossend vermogen;  Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten. : Bijdrage geleverd aan de optimalisering van dienstverlening, zodanig dat de instelling kan CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 76 Pagina 75

Pagina 77

Voor clubmagazines, online weekbladen en onderwijscatalogi zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw flyers.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication