4 Sociaal Pedagogisch Werker 3 Algemene kenmerken De Sociaal Pedagogisch Werker 3 is een zelfstandige functie. De functionaris is werkzaam in instellingen voor de primaire - al dan niet vervangende - woon- en leefsituatie zoals dak- en thuislozenzorg, diverse (crisis)opvangcentra, instellingen voor begeleid wonen en sociale pensions. De Sociaal Pedagogisch Werker 3 is verantwoordelijk voor de begeleiding en behandeling van cliënten. De functie wordt in de praktijk ook wel Pedagogisch Hulpverlener genoemd. Doel van de f unct ie Het begeleiden en behandelen van cliënten van alle leeftijden die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Organisat orische positie De Sociaal Pedagogisch Werker 3 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Pedagogisch Werker 3 geeft eventueel functioneel leiding aan de Sociaal Pedagogisch Werkers 1 en/of 2. Resultaat gebieden Individuele hulpvraag of behoefte inventariseren  Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, brengt daarmee de situatie in beeld, de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt; Resultaat  Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden;  Legt zo nodig huisbezoeken af;  Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;  Verwijst cliënten zo nodig extern door. gegevens een analyse en behandelplan kan worden gemaakt. Behandelplan opstellen  Stelt een diagnose, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een behandelaanbod worden nagegaan, rekening houdend met de mogelijkheden en het niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;  Stelt een behandelplan op, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines, waarin aangegeven is wat het doel is, hoe dit bereikt kan worden, wie de hulpverlening coördineert, wat de evaluatiemomenten zijn en wie eindverantwoordelijk is;  Verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is; Resultaat  Indiceert andere voorzieningen en instellingen. : Behandelplan opgesteld, zodanig dat de hulp- en dienstverlening, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld, efficiënt en adequaat kunnen worden verleend. Behandelplan uitvoeren : Hulpvraag en/of behoefte geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 77 Pagina 76

Pagina 78

Interactieve internet krant, deze brochure of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van digi edities.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication