 Begeleidt en behandelt cliënten adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend, waarbij de Sociaal Pedagogisch Werker 3 erop gericht is functies van de cliënten in stand te houden, te veranderen, te verbeteren of te herstellen, of invloed uit te oefenen op persoonlijk en sociaal functioneren;  Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Ondersteunt betrokkenen uit de leefomgeving van de cliënt, bijvoorbeeld leden van het gezin, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces;  Adviseert cliënten, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties;  Biedt opvang in acute crisissituaties;  Bemiddelt bij conflicten en belangentegenstellingen;  Organiseert individuele en groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en hulpverleningsklimaat en de veiligheid en het welbevinden van de cliënt;  Gaat contacten aan en onderhoudt deze met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau; Resultaat  rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;  Evalueert het behandelplan en stelt dit zo nodig bij. (bijna) is behaald. Dienstverlening optimaliseren  Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega's, vrijwilligers en stagiaires;  Organiseert speciale projecten, zet deze op en voert ze uit;  Draagt bij aan het ontwikkelen van het instellingsbeleid;  Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;  Gaat contact aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties, zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau om andere instanties in te lichten over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen; : Behandelplan uitgevoerd, zodanig dat het doel op een inzichtelijke en methodische manier  Licht instanties en hulpverleners in en licht ze voor over de positie van specifieke groepen en verzorgt daartoe trainingen; Resultaat  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Neemt structureel deel aan (multidisciplinair) overleg op lokaal, regionaal en zo nodig landelijk niveau. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van sociaal-wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;  Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning;  Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;  Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt;  Kennis van en inzicht in relevante methodieken. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt evenals voor het geven van begeleiding aan collega-medewerkers CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 78 Pagina 77

Pagina 79

Voor magazines, online mailings en spaarprogramma zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw sportbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication