7 Begeleider vrijetijdsbesteding Algemene kenmerken De Begeleider Vrijetijdsbesteding is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. Het bieden van sport, spel en (culturele) ontmoetingsgelegenheden kunnen de doelgroep hierbij ondersteunen. Doel van de f unct ie Het bieden van educatieve, recreatieve en creatieve ontspanningsmogelijkheden middels het aanbieden van sport, spel en (culturele) ontmoetingsgelegenheden. Organisat orische positie De Begeleider Vrijetijdsbesteding ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Begeleider Vrijetijdsbesteding geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Activiteiten ontwikkelen en voorbereiden  Ontwikkelt het activiteitenprogramma en bereidt activiteiten voor. Houdt hierbij rekening met het activiteitenbeleid van de instelling en het budget;  Draagt bij aan de werving van de doelgroep door middel van het verzorgen van publiciteit over het aanbod van activiteiten;  Organiseert de activiteiten, zoals sport, uitjes et cetera. Regelt alles om de activiteiten heen, zoals het vervoer van de deelnemers naar de locatie, middelen et cetera; Resultaat : Activiteiten ontwikkeld en voorbereid, zodanig dat de uitvoering goed kan verlopen. Deelnemers begeleiden bij activiteiten  Begeleidt de deelnemers bij de uitvoering van de activiteiten door hen te informeren, te instrueren, feedback te geven en structuur aan te brengen;  Zorgt voor een goede sfeer;  Ziet toe op het juiste gebruik van de materialen en overige algemene voorzieningen en hulpmiddelen; Resultaat  Ziet toe op de openbare orde en veiligheid. betrokken partijen verlopen. Deelnemen aan overlegstructuren  Neemt deel aan het werkoverleg met de Sociaal Cultureel Werkers en vrijwilligers van organisaties; Resultaat  Neemt deel aan het overleg met betrekking tot het activiteitenbeleid;  Fungeert als aanspreekpunt voor buurtbewoners op het gebied van ideeën en mogelijke klachten bij activiteiten. : Deelgenomen aan overleg, zodanig dat er een substantiële bijdrage is geleverd aan het activiteitenbeleid. : Deelnemers begeleid, zodanig dat de activiteiten veilig en tot tevredenheid van alle  Werft, indien nodig, vrijwilligers, regelt de inzet van deze mensen en begeleidt de vrijwilligers bij de uitvoering van hun taken. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 85 Pagina 84

Pagina 86

Scoor meer met een web winkel in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden artikelen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication