9 Contactmedewerker 2 Algemene kenmerken De Contactmedewerker 2 is werkzaam in en vanuit diverse soorten welzijnsinstellingen en voorzieningen die zich onder andere richten op bewoners in de wijk. De participatie, emancipatie en de integratie van de doelgroep bevorderen is een belangrijk uitgangspunt bij het uitvoeren van de functie. Veelvoorkomende functies zijn onder meer: buurtmoeder, contactouder, assistent ouderbetrokkenheid, buurtvader, buurtmeester, intermediair leefbaarheid, voorlichter eigen taal en cultuur. De Contactmedewerker 2 vervult evenals de Contactmedewerker 1 een brugfunctie, maar heeft een meer zelfstandig en adviserend karakter en ondersteunt ook bij de activiteiten vanuit de instelling. Doel van de f unct ie Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen en stimuleren van de participatie, emancipatie en de integratie van de doelgroep. Het vervullen van een brugfunctie tussen de instelling en de doelgroep. Het beter bereiken van de doelgroep en het adequaat uitvoeren van programma's en activiteiten zijn daarnaast ook belangrijke doelstellingen in de functie. Organisat orische positie De Contactmedewerker 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling, waarbinnen de functie is gepositioneerd en ontvangt functioneel aanwijzingen van Sociaal Cultureel Werkers of andere functionarissen, die aan de instellingen en voorzieningen zijn verbonden. Resultaat gebieden Signaleren en contacten leggen en onderhouden  Legt huisbezoeken af om kennis te maken met de doelgroep;  Brengt de algemene leefsituatie van de doelgroep in kaart;  Bespreekt de wensen, behoeften, problemen en hulpvragen van de doelgroep in teamverband;  Fungeert als aanspreekpunt voor buurtbewoners, door aanwezig te zijn in de woonwijk en instellingen, voor vragen en klachten op het gebied van woon- en leefklimaat;  Vervult een bemiddelende rol tussen bewoners en hulp- en dienstverleners en andere professionals; Resultaat  Verzorgt mede publiciteit ten aanzien van het aanbod van de instellingen;  Onderhoudt contacten met de doelgroep en relevante organisaties. : Leefsituatie, behoeften en vragen zijn in kaart gebracht. Contacten zijn onderhouden, zodanig dat de vragen goed worden afgehandeld en alle partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn. Voorlichting en advies geven  Geeft voorlichting en advies aan de deelnemende gezinnen thuis en/of in de wijk over activiteiten;  Stelt zich op de hoogte van de mogelijkheden van het activiteitenaanbod en informatiemateriaal;  Stimuleert het gezin tot deelname aan (groeps-)gerichte activiteiten in de wijk;  Adviseert en geeft voorlichting aan de doelgroep thuis en/of in de wijk over voorzieningen in de wijk of daarbuiten die verband houden met gezondheid, welzijn, wonen, onderwijs en opvoeding; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 89 Pagina 88

Pagina 90

Scoor meer met een online shop in uw gidsen. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication