Medewerkers begeleiden Resultaat  Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, Peuterspeelzaalleid(st)ers in opleiding, stagiaires, en groepshulpen en rapporteert hierover aan de leidinggevende. : Medewerkers (in opleiding) zijn zodanig begeleid dat zij de beoogde werkzaamheden volgens plan met de peuters kunnen verrichten en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te halen. Profiel van de f Kennis unct ie  In het bezit van een van de genoemde opleidingsniveaus, zoals weergegeven in Bijlage 1 van het functieboek (voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen een zelfstandige peuterspeelzaal);  Pedagogische kennis;  Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;  Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen. In de bepalingen in Bijlage 1 bij dit functieboek zijn tevens van toepassing indien de Peuterspeelzaalleid(st)er werkt in een VVE-peuterspeelzaal. Daarnaast geldt de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing. Werknemers die nog in opleiding zijn voor deze functie, kunnen worden aangesteld in de genoemde functie. Het salaris van de werknemer wordt in dat geval vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6.3 van de Cao. Ten aanzien van een (kandidaat-)werknemer die niet voldoet aan de kwalificatie-eis kan de werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen conform artikel 6.3 lid D en Bijlage 10 van de Cao. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders;  Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te begeleiden en stimuleren;  Plan- en organisatievermogen voor het beheren van de peuterspeelzaal;  Geduld in het observeren van peuters en in de omgang met peuters. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 105 Pagina 104

Pagina 106

Voor archief, online nieuwsbrieven en onderwijscatalogi zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw relatiemagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication