19 Maatschappelijk werker 1 Algemene kenmerken De Maatschappelijk Werker 1 is werkzaam binnen verschillende instanties, zoals algemeen maatschappelijke dienstverlening, diverse soorten (welzijns-)instellingen en dak- en thuislozenopvang. De Maatschappelijk Werker 1 richt zich op kwetsbare (groepen) mensen die problemen hebben met of tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, in de wisselwerking met hun primaire leefomgeving en/of in de relatie met maatschappelijke instituties. De Maatschappelijk Werker 1 kan ook voorkomen als Budgetconsulent op hbo- niveau. Doel van de f unct ie Het ondersteunen van de cliënt zodat deze zich na beëindiging van het contact, (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of voorzieningen. Organisat orische positie De Maatschappelijk Werker 1 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. Resultaat gebieden  Hulpvraag inventariseren  Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, verkent daarmee de situatie, de psychosociale problematiek, de behoeften, het probleemoplossend vermogen en de motivatie van de cliënt; Resultaat  Legt zo nodig huisbezoeken af;  Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;  Verwijst cliënten met complexe psychosociale problemen intern, dan wel extern door. : Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld. Hulpverleningsplan (mede) ontwikkelen  Stelt een diagnose, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een behandelaanbod worden geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;  Stelt een hulpverleningsplan op, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;  Verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is; Resultaat  Indiceert andere voorzieningen en instellingen. : Hulpverleningsplan (mede) ontwikkeld, zodanig dat de hulp- en dienstverlening, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld, efficiënt en adequaat kunnen worden verleend. Hulpverleningsplan uitvoeren  Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen en adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties. Informeert de cliënt over mogelijke oorzaken van materiële en/of immateriële problemen;  Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend;  Geeft waar nodig intensieve hulp aan cliënt;  Geeft trainingen om sociale en praktische vaardigheden te verbeteren; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 113 Pagina 112

Pagina 114

Scoor meer met een online winkel in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden drukwerk online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication