21 Budgetconsulent Algemene kenmerken De Budgetconsulent is werkzaam binnen verschillende instanties, zoals algemeen maatschappelijke diensten, dak- en thuislozenopvang en welzijnsinstellingen. De Budgetconsulent richt zich op mensen die problemen hebben met het adequaat kunnen voeren van hun financiële huishouden, in hun relatie met instellingen, instanties en maatschappelijke instituties. Doel van de f unct ie Het ondersteunen van de cliënt zodat deze, na beëindiging van het contact met de Budgetconsulent, inzicht heeft in zijn/ haar uitgavenpatroon, de schulden grotendeels afgelost dan wel regelingen getroffen heeft, zodanig dat de cliënt zichzelf (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren ten opzichte van instanties en voorzieningen. Organisat orische positie De Budgetconsulent ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Budgetconsulent geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Vraag inventariseren  Verzamelt informatie over de financiële situatie van de cliënt;  Inventariseert het probleemoplossend vermogen van de cliënt en de motivatie om gedrag te veranderen;  Overlegt zo nodig in complexe financiële problemen met Bewindvoerder over mogelijkheden WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Resultaat : Vraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en een plan van aanpak kunnen worden opgesteld. Plan van aanpak ontwikkelen  Stelt een contract op voor de dienstverlening, dat door de cliënt ondertekend dient te worden;  Stelt een diagnose, waarbij de vraag en de mogelijkheden van een aanbod worden geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren van de cliënt; Resultaat  Stelt een plan van aanpak op;  Indiceert andere voorzieningen en instellingen. : Plan van aanpak ontwikkeld, zodanig dat de dienstverlening efficiënt en adequaat kan worden verleend, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld. Plan van aanpak uitvoeren/realiseren  Geeft de cliënt inzicht in zijn/haar financiële situatie onder andere door inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden;  Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over zijn/haar bestedingspatroon;  Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Informeert de cliënt over mogelijke oorzaken van de financiële problemen;  Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend;  Onderhandelt met schuldeisers en/of geldverstrekkers over schuldbemiddeling of schuldsanering; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 118 Pagina 117

Pagina 119

Voor relatiemagazines, online magazines en rapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw clubmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication