22 Bewindvoerder Algemene kenmerken De Bewindvoerder is werkzaam binnen verschillende instanties, zoals algemeen maatschappelijke dienstverlening en welzijnsinstellingen. De Bewindvoerder richt zich op mensen die problemen hebben met of tekorten ondervinden in het adequaat kunnen voeren van hun financiële huishouden, in relatie met instellingen, instanties en maatschappelijke instituties. In het geval dat een persoon in aanmerking komt voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), vraagt een rechter om een Bewindvoerder. Deze wordt door de rechter benoemd voor de betrokken cliënt. De Bewindvoerder kan door de Rechter-Commissaris ook weer ontheven worden uit zijn functie. Doel van de f unct ie Het begeleiden en uitvoeren van het schuldsaneringsproces van de cliënt, die in aanmerking is gekomen voor de WSNP, zodat deze zich na beëindiging van het contact met de Bewindvoerder (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren ten opzichte van instanties en voorzieningen. Organisat orische positie De Bewindvoerder ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. Daarnaast dient de bewindvoerder periodiek verantwoording aan de Rechter-Commissaris af te leggen. De Bewindvoerder geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden  Financiële situatie inventariseren  Verzamelt informatie over de financiële situatie van de cliënt;  Inventariseert het probleemoplossend vermogen van de cliënt en de motivatie om gedrag te veranderen; Resultaat  Overlegt zo nodig met de budgetconsulent. : Financiële situatie geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en een schuldsaneringsplan kunnen worden opgesteld. Schuldsaneringsplan ontwikkelen  Stelt een diagnose, waarbij de mogelijkheden van een aanbod worden geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren van de cliënt; Resultaat  Stelt een schuldsaneringsplan op;  Indiceert andere voorzieningen en instellingen. worden uitgevoerd. Schuldsaneringsplan uitvoeren/realiseren  Geeft de cliënt inzicht in financiële situatie onder andere door inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden;  Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over hoe gebruik te maken van aanbiedingen;  Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Informeert cliënt over mogelijke oorzaken van de financiële problemen;  Onderhandelt met schuldeisers;  Stelt een aflossingsschema op met de cliënt en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 120 : Schuldsaneringsplan ontwikkeld, zodanig dat de schuldsanering efficiënt en adequaat kan Pagina 119

Pagina 121

Voor tijdschriften, online club bladen en weekbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw vakbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication