23 Trajectbegeleider Algemene kenmerken De Trajectbegeleider is werkzaam in diverse soorten welzijnsinstellingen en richt zich daarbij op de individuele begeleiding van mensen die een afstand hebben tot de maatschappij door bijvoorbeeld migratie, buiten het arbeidsproces staan door ziekte, functiebeperking en discriminatie, of doordat ze belast zijn met zorg (mantelzorg/opvoeding), vroegtijdig school verlaten en dergelijke. Doel van de f unct ie Het verlenen van individuele begeleiding aan mensen om sociale redzaamheid, sociale activering, maatschappelijke participatie te bevorderen en een sociaal isolement te doorbreken en/of te voorkomen. Dit gebeurt door invulling te geven aan de dagbesteding door (een combinatie van) werk, activiteiten, vrijwilligerswerk en scholing te bieden. Organisat orische positie De Trajectbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Trajectbegeleider geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Hulpvraag inventariseren  Verzamelt informatie over de cliënt door middel van gesprekken en verkent de (maatschappelijke) situatie, om zo wensen, behoeften, problemen en motivatie van de cliënt in kaart te brengen; Resultaat  Legt zo nodig huisbezoeken af;  Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de trajectbegeleiding. en een trajectplan kan worden opgesteld. Trajectplan opstellen  Analyseert de wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden van de cliënt;  Formuleert uitgangspunten en doelen;  Ontwikkelt een plan, dat gericht is op toeleiding naar werk, activiteiten, vrijwilligerswerk of scholing en aansluit bij de vraag en de mogelijkheden van de cliënt;  Stelt een trajectplan op, waarbij zaken als tijdpad, inhoud en afspraken zijn vastgelegd en waarbij rekening wordt gehouden met budget. Resultaat : Trajectplan opgesteld, zodanig dat de cliënt wordt begeleid bij de invulling van een dagbesteding door werk, activiteiten, vrijwilligerswerk of scholing. Trajectplan uitvoeren  Bewaakt de tijdige start van de verschillende onderdelen van het trajectplan;  Bewaakt de voortgang van de verschillende onderdelen van het trajectplan en stelt het trajectplan bij indien noodzakelijk; : Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse  Begeleidt, stimuleert en motiveert de cliënt adequaat en efficiënt, zowel kort- als langdurend bij de uitvoering van het programma;  Verstrekt informatie aan de cliënt over regelingen en voorzieningen;  Onderhoudt contacten met andere instanties en instellingen, die betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij begeleiding van de cliënt; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 122 Pagina 121

Pagina 123

Scoor meer met een online shop in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden nieuwsbrieven online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication