25 Technisch Hulpverlener Algemene kenmerken De Telefonisch Hulpverlener is verantwoordelijk voor het telefonisch bieden van (psychische) hulp op een breed maatschappelijk terrein. De Telefonisch Hulpverlener richt zich op mensen die (nog) niet de stap naar een persoonlijk hulpverlener durven te maken, de weg hierheen niet weten of slechts behoefte hebben aan een toehoorder of telefonisch advies. De Telefonisch Hulpverlener voert gesprekken met behulp van vragenlijsten en vastgelegde gespreks-(proces)stappen. Doel van de f unct ie De cliënt heeft voldoende en correcte informatie, duidelijkheid en/of motivatie om zelf verdere stappen te kunnen ondernemen om zijn/haar problemen op te lossen. Organisat orische positie De Telefonisch Hulpverlener ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Telefonisch Hulpverlener geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Hulpvraag inventariseren  Stelt vragen aan de cliënt om diens (psychosociale) problematiek, situatie, niveau van de problematiek en de tijd dat problematiek speelt duidelijk te krijgen;  Stelt vragen en luistert om de behoeften en verwachtingen van de cliënt duidelijk te krijgen;  Maakt, door vragen te stellen en te luisteren, een inschatting van de mate van initiatief en probleemoplossend vermogen van de cliënt; Resultaat  Vat de hulpvraag van de cliënt samen en informeert of deze weergave juist is. : Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat de hulpvraag duidelijk is en een aanpak geformuleerd kan worden. Hulpvraag behandelen  Informeert de cliënt omtrent de werkwijze van de telefonische hulpdienst;  Luistert en stelt vragen om het inzicht in de problematiek van de cliënt verder te vergroten en eventueel bij te sturen;  Informeert de cliënt over bijvoorbeeld mogelijke oorzaken van de problemen en de mogelijkheden voor hulp bij instanties;  Verstrekt informatie over regelingen, voorzieningen en instanties;  Adviseert de cliënt, afhankelijk van de aard van de problematiek, zonder deze verder te verwijzen; Resultaat  Stimuleert zo nodig de cliënt actie te ondernemen om zijn/ haar problemen op te lossen;  Maakt een vervolgafspraak, mits nodig en binnen de richtlijnen van de instelling. : Hulpvraag behandeld, zodanig dat cliënt in staat is zelf de problematiek op te lossen of de weg naar de juiste instantie weet te vinden. Hulpverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en (mogelijke) knelpunten van telefonische hulpverlening en bespreekt deze;  Bewaakt en ontwikkelt de eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Registreert en rapporteert over de gesprekken en werkzaamheden; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 126 Pagina 125

Pagina 127

Scoor meer met een e-commerce shop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden gebruiksaanwijzingen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication