27 Verpleegkundige Algemene kenmerken Zowel bij maatschappelijke opvang, als in herstellingsoorden komt de functie van Verpleegkundige voor. De Verpleegkundige verzorgt de cliënt door het verrichten van verpleegtechnische handelingen, maar ook door het geven van voorlichting over hygiëne of andere zaken die betrekking hebben op de gezondheid van de cliënt. De Verpleegkundige kan hierbij in aanraking komen met mensen die een (ernstige) psychosociale stoornis hebben of zwaar lichamelijk ziek zijn. Doel van de f unct ie Het bieden van een optimale verpleging, verzorging en begeleiding van cliënten bij de medische behandeling. Organisat orische positie De Verpleegkundige ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling, waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Verpleegkundige ontvangt functionele aanwijzingen van behandelaars, zoals de arts. De Verpleegkundige geeft indien van toepassing functioneel leiding aan de Ziekenverzorgende. Resultaat gebieden Hulpvraag inventariseren Resultaat  Verzamelt informatie over de cliënt, verkent daarmee de situatie en de behoeften;  Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de wijze van behandelen. en zorgplan kan worden opgesteld. Zorgplan ontwikkelen  Stelt een verpleegkundige diagnose, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een aanbod worden nagegaan, rekening houdend met het handelsvermogen en niveau van functioneren van de cliënt; : Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse  Adviseert op het gebied van het verpleegkundig handelen over de formulering en vaststelling van het behandelplan;  Stelt een zorgplan op;  Verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is; Resultaat  Indiceert andere voorzieningen en instellingen. door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld. Zorgplan uitvoeren/realiseren  Verricht alle voorkomende verpleegkundige en (de meest voorkomende) verpleegtechnische handelingen conform het zorgplan, binnen de kaders van de daartoe geldende werkafspraken, protocollen en richtlijnen;  Bereidt voor en assisteert bij onderzoek en behandeling door de arts, coördineert en organiseert de nazorg;  Coördineert de verpleegkundige zorg in het kader van multidisciplinaire behandelactiviteiten;  Controleert hygiëne en licht patiënten voor op het gebied van hygiëne; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 130 : Zorgplan ontwikkeld, zodanig dat de zorg efficiënt en adequaat kan worden verleend, ook Pagina 129

Pagina 131

Interactieve digi-handleiding, deze brochure of gebruiksaanwijzing is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van e-clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication