49 Begeleider Vrijwilligers Algemene kenmerken De Begeleider Vrijwilligers is, bijvoorbeeld bij hulpdiensten, verantwoordelijk voor de uitvoering van het primair proces. De Begeleider zorgt daartoe voor de werving, selectie, training, en begeleiding van (kandidaat-)vrijwilligers. Deze functie is niet gericht op directe hulp- of dienstverlening aan de doelgroep van de betreffende instelling, maar op de ondersteuning van vrijwilligers. Tevens levert de Begeleider Vrijwilligers een bijdrage aan (de ontwikkeling van) het instellingsbeleid. Doel van de f unct ie Het zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden door de vrijwilligers, zodanig dat een zo goed mogelijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van de instelling. Organisat orische positie De Begeleider Vrijwilligers ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Begeleider Vrijwilligers geeft operationeel en functioneel leiding aan (kandidaat-)vrijwilligers. Resultaat gebieden Vrijwilligers aansturen  Geeft leiding aan vrijwilligers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en te coördineren;  Begeleidt, instrueert, coacht, motiveert en corrigeert de vrijwilligers waar nodig;  Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team, maakt hiertoe dienstroosters en overlegt de trainingsbehoeften met de leidinggevende;  Beslist over eventuele doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties en overlegt met deze instanties;  Adviseert en ondersteunt de vrijwilligers in probleemsituaties onder andere door op te treden als achterwacht; Resultaat  Houdt functioneringsgesprekken met de vrijwilligers. hulpdienst gewaarborgd is. Vrijwilligers werven en selecteren  Ondersteunt bij wervingsacties door middel van advertenties en dergelijke;  Geeft voorlichting, individueel of groepsgewijs, over de functie van vrijwilliger aan potentiële kandidaten;  Voert selectiegesprekken met kandidaten of begeleidt de ervaren vrijwilliger bij deze taak;  Beoordeelt over de geschiktheid van de kandidaat-vrijwilliger en beslist over de toelating tot de vrijwilligersopleiding. Resultaat : Vrijwilligers geworven en geselecteerd voor de hulpdienst aan de hand van de daarvoor geldende criteria. Vrijwilligers opleiden  Begeleidt en beoordeelt de kandidaat vrijwilliger gedurende de trainingsperiode; : Vrijwilligers begeleid en ondersteund zodat de kwaliteit van de hulpverlening van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 175 Pagina 174

Pagina 176

Heeft u een publicatie, i-brochure of online onderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal online bladerbaar maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication