 Voeding en inwoning (artikel 6.15);  Telefoonkosten (artikel 6.15). 3 De maatwerkafspraken worden schriftelijk vastgelegd en doorpartijen ondertekend. Elke partij ontvangt een afschrift van de overeenkomst. F In afwijking van het in dit artikel gestelde is het mogelijk van de bepalingen van de Cao af te wijken. Dit in het kader van een tussen de werkgever en bij deze Cao betrokken werknemersorganisaties overeengekomen Sociaal Plan. Als gebruik wordt gemaakt van deze bepaling en in voor de werknemer ongunstige zin wordt afgeweken van de Cao, meldt de werkgever dit bij het OAW onder toezending van het Sociaal Plan. 1.4 TOEPASSING VAN DE CAO NAAR RATO VAN HET DIENSTVERBAND Tenzij in het betreffende artikel anders is bepaald wordt de Cao toegepast naar rato van het dienstverband. 1.5 BIJLAGEN, OVERGANGSREGELINGEN EN FUNCTIEBOEK De bijlagen, overgangsregelingen en het functieboek waarnaar in de Cao wordt verwezen vormen één geheel met de Cao en zijn in deze Cao opgenomen. 1.6 LOOPTIJD VAN DE CAO Deze Cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016. Vanaf 1 januari 2015 geldt de tekst van deze Cao en de bijlagen 1 tot en met 14. Tot 1 januari 2015 geldt de tekst zoals opgenomen in Bijlage 15. Wanneer geen van de Cao-partijen de Cao uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd de Cao schriftelijk opzegt, wordt de looptijd steeds met een jaar verlengd. Cao-partijen kunnen overeenkomen om de Cao tijdens de looptijd te wijzigen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 19 Pagina 18

Pagina 20

Scoor meer met een webshop in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication