HOOFDSTUK 2 2.1 INLEIDING Cao partijen willen goed werkgeverschap en goed werknemerschap bevorderen. Werkgevers en werknemers hebben daarbij ook zelf een grote verantwoordelijkheid door algemeen gangbare omgangsvormen toe te passen en te respecteren. Uitgangspunt is dat er sprake is van volwassen arbeidsverhoudingen. Daaronder verstaan Cao-partijen dat werkgever en werknemer met elkaar in dialoog zijn om tot afspraken te komen die in het belang zijn van de instelling en van de individuele werknemer. De sector W&MD is sterk in beweging. Binnen de dynamiek van de sector streven Cao-partijen naar volwaardige en duurzame werkgelegenheid. Cao-partijen beschouwen zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd als gelijkwaardig. Deze Cao is daarom (tenzij in het betreffende artikel anders is bepaald) onverkort van toepassing op werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Optimale individuele inzetbaarheid geldt immers voor alle werknemers. 2.2 ARBEIDSOVEREENKOMST De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Tot 1 april 2016 is artikel 7:668A BW (zoals dat luidt tot 1 juli 2015)2 van toepassing op de arbeidsovereenkomst met uitzondering van de in artikel 2.3 genoemde leerarbeidsovereenkomst. Als een opvolgende arbeidsovereenkomst op grond van de Cao is overeengekomen en na 1 juli 2016 eindigt, dan geldt met ingang van 1 juli 2016 deze als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 2.3 LEERARBEIDSOVEREENKOMST In afwijking van artikel 7:668a BW wordt met de leerling-werknemer die een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of een duale leerroute een leerarbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van de opleiding. Tussentijdse beëindiging is mogelijk bij het tussentijds verlaten van de opleiding of na het eerste jaar indien eerst een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar was gesloten. Bij het met goed gevolg afronden van de opleiding bestaat de intentie tot omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 2.4 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Het dienstverband eindigt: 2 Informatie over de nieuwe ketenbepaling en het geldende overgangsrecht inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (art. 7:668A BW) is te vinden bij www.fcb.nl/welzijn/cao en op www.mijnwerkenzekerheid.nl. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 20 WERKEN IN DE SECTOR W&MD Pagina 19

Pagina 21

Heeft u een artikel, invender of online handleidingen? Gebruik Online Touch: uitgave online maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication