 Met wederzijdse instemming op het door de werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip;  Door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, mits tijdig aangezegd (een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst);  Door opzegging door de werkgever of de werknemer (zie artikel 2.5);  Van rechtswege op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;  Door het overlijden van de werknemer;  Bij eenzijdige beëindiging door de werkgever of door de werknemer tijdens de proeftijd  Door beëindiging wegens dringende redenen voor de werkgever of voor de werknemer volgens de bepalingen van artikel 7:677 BW en volgende;  Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. 2.5 OPZEGTERMIJN In afwijking van de wettelijke opzegtermijn geldt voor zowel de werkgever als voor de werknemer een opzegtermijn van twee maanden. Ingeval een werkneemster in verband met haar bevalling de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, geldt dat dit op de eerste dag van de volgende kalendermaand in gaat indien zij dit schriftelijk uiterlijk 6 weken na de bevallingsdatum aan de werkgever heeft meegedeeld. 2.6 DE WERKNEMER DIE DE AOW GERECHTIGDE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT Met de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan aansluitend aan de van rechtswege beëindigde arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal een jaar worden aangeboden overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2. Tot 1 april 2016 is artikel 7:668A BW (zoals dat luidt tot 1 juli 2015) van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten en kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onbeperkt worden verlengd, telkens voor de voor de duur van een jaar. 2.7 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN A Schorsing 1 Als het vermoeden bestaat dat er een dringende reden is voor ontslag op staande voet in de zin van artikel 7:677 en 678 BW kan de werkgever de werknemer schorsen. De schorsing bedraagt maximaal 14 kalenderdagen. Deze termijn kan eenmaal met 14 kalenderdagen worden verlengd. Gedurende de schorsing behoudt de werknemer het recht op salaris. 2 Het besluit tot schorsing wordt, evenals het besluit tot verlenging, onmiddellijk aan de werknemer meegedeeld. Een dergelijk besluit wordt zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk en gemotiveerd door de werkgever aan de werknemer bevestigd. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 21 Pagina 20

Pagina 22

Voor publicaties, online tijdschriften en onderwijscatalogi zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw club bladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication