Voordat de werkgever overgaat tot schorsing zal hij de werknemer horen of doen horen, althans daartoe oproepen. De werknemer heeft het recht zich door een raadsman te laten bijstaan. 3 Als blijkt dat de schorsing ongegrond is, wordt de werknemer door de werkgever gerehabiliteerd, Eventuele kosten die de werknemer heeft gemaakt voor rechtsbijstand worden in dit geval door de werkgever vergoed. B Op non-actiefstelling 1 Als de voortgang van de werkzaamheden, door welke reden dan ook, ernstig wordt belemmerd kan de werkgever de werknemer op non-actief stellen. De non-actiefstelling bedraagt maximaal 14 kalenderdagen. Deze termijn kan eenmaal met 14 kalenderdagen worden verlengd. Gedurende de non-actiefstelling behoudt de werknemer het recht op salaris. 2 Een besluit tot non-actiefstelling is een ordemaatregel en geen strafmaatregel. Voordat de werkgever overgaat tot op non-actiefstelling zal hij de werknemer horen of doen horen, althans daartoe oproepen. De werknemer heeft het recht zich door een raadsman te laten bijstaan. Het besluit tot op non-actiefstelling wordt, evenals het besluit tot verlenging, gemotiveerd aan de werknemer medegedeeld en moet schriftelijk worden bevestigd. 3 De werkgever treft gedurende de periode (n) van non-actiefstelling de voorzieningen die mogelijk zijn om de werkzaamheden door de werknemer te laten hervatten. 4 Na het verstrijken van de periode van maximaal 14 respectievelijk maximaal 28 dagen heeft de werknemer het recht om de werkzaamheden te hervatten tenzij inmiddels een ontslagvergunning is aangevraagd of bij de burgerlijke rechter is verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval kan de werkgever de non-actiefstelling verlengen tot het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt of de hiervoor bedoelde procedures zijn geëindigd. 2.8 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER De werkgever gedraagt zich als een goed werkgever en dat betekent in ieder geval:  Inzage in de Cao geven aan de werknemer;  Zich voldoende verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid van de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werk;  De schade vergoeden die een werknemer buiten zijn schuld lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk;  Geheimhouding zowel tijdens als na het dienstverband over hetgeen hij over de werknemer weet. 2.9 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER De werknemer dient zich als goed werknemer te gedragen. Dit betekent onder andere dat: CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 22 Pagina 21

Pagina 23

Heeft u een onderwijsmagazine, page gangster of digi-onderwijs catalogussen? Gebruik Online Touch: magazine online bladerbaar maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication