 De werknemer aan de werkgever meldt als hij nevenactiviteiten gaat verrichten. De werkgever kan de toestemming daarvoor onthouden als de activiteiten strijdig of onverenigbaar zijn met de belangen van de werkgever.  De werknemer zich verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn functie en beroep ter kennis komt, voor zover deze verplichting hier vanzelfsprekend uit volgt of is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.  De werknemer zorgvuldig goederen beheert die door de werkgever aan zijn zorg zijn toevertrouwd. De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de werkgever geleden schade voor zover deze schade is ontstaan door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer.  De werknemer de door de werkgever beschikbaar gestelde veiligheids- en beschermingsmiddelen voor de uitoefening van zijn functie gebruikt.  De werknemer binnen redelijke grenzen en na overleg, vanwege het belang van het werk of de instelling tijdelijke wijzigingen in werkzaamheden, werktijden, arbeidsduur en vestigingsplaats en/ of werkgebied accepteert. 2.10 GEDRAGSCODE Cao partijen adviseren de werkgever om in overleg met de OR of PVT een gedragscode vast te stellen gericht op:  Het bevorderen van de doorstroming van vrouwen naar hogere functies binnen de instelling;  Het voorkomen van ongewenst gedrag en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen;  Het bevorderen van de arbeidsdeelname van leden van etnische minderheden en arbeidsgehandicapten. 2.11 MEDISCHE KEURING A Als een (aanstelling-)keuring volgens de Wet op de Medische Keuringen mogelijk is, kan de werkgever de werknemer hiertoe verplichten. B De werknemer van veertig jaar en ouder wordt op zijn verzoek eenmaal per twee jaar in de gelegenheid gesteld een algemeen geneeskundig onderzoek te laten verrichten door een huisarts. C De kosten van deze keuring of onderzoeken komen voor rekening van de werkgever. Reis- en verblijfkosten worden vergoed volgens de ondernemingsregeling voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig artikel 6.15 en Bijlage 7 van de Cao. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 23 Pagina 22

Pagina 24

Heeft u een maandblad, digi-magazine of digitale boeken? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing van pdf naar digitaal converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication