W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 d Lid 3 is niet van toepassing op overige leerling-werknemers als bedoeld in artikel 1.1 sub k van de Cao. Op hen is lid 2 van toepassing. e Indien een (kandidaat-)werknemer niet voldoet aan de in het functieboek (Bijlage 12 bij deze Cao) genoemde kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleid(st)er, kan de werkgever een individueel verzoek tot gelijkstelling van de opleidingsachtergrond indienen bij de Gelijkstellingscommissie van het OAW. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Gelijkstellingscommissie zijn geregeld in Bijlage 15. 4.3 1 Inschaling bij indiensttreding Bij indiensttreding wordt een salaris toegekend in de bij de functie behorende salarisschaal. Als de werknemer wordt aangesteld in een functie waarvoor een opleidingseis geldt en de werknemer is nog in opleiding, artikel 4.2 lid 3 sub a of b van toepassing. 2 a Als de werknemer direct voor indiensttreding bij een andere werkgever onder de werkingssfeer van deze Cao een gelijksoortige functie uitoefende die in dezelfde salarisschaal is ingedeeld, heeft de werknemer bij zijn b Als het in lid 2a genoemde laatstgeldende periodieknummer voor een deel tot stand is gekomen door toepassing van het bepaalde in artikel 4.4 lid 4, kan de nieuwe werkgever de in lid 2a bedoelde aanspraak met dat gedeelte verminderen. aanspraak op minimaal het periodieknummer waarin hij laatstelijk was ingeschaald in die vorige functie. nieuwe werkgever 4.4 1 2 Jaarlijkse verhoging Het salaris van de werknemer wordt jaarlijks verhoogd met één periodieknummer tot het maximum van de voor zijn functie geldende salarisschaal is bereikt. Als er in het verleden een andere periodiekdatum is afgesproken, dan geldt die datum. Deze periodieke verhoging wordt toegekend op 1 januari of op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer: a b de leeftijd van 18 jaar bereikte, in de periode dat er nog sprake was van jeugdschalen in de Cao; bij de werkgever in dienst trad; c 3 4 bevorderd werd naar een hogere functie. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke van de in lid 2 van dit artikel genoemde mogelijkheden van toepassing is. Als deze vermelding ontbreekt, geldt 1 januari als datum voor de periodieke verhoging. De werkgever kan het achterwege laten van het toekennen van periodieken, of het toekennen van extra periodieken alleen doen wanneer er sprake is van een beoordelingsregeling. In beide gevallen wordt dit de werknemer tevoren schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld. Met de toekenning van extra periodieken kan het maximum van de salarisschaal met ten hoogste twee periodieken, U1 en U2, worden overschreden. 268 van 347 Pagina 267

Pagina 269

Voor uitgaven, online vakbladen en studiegidsen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw reclamefolders.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication