W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 4.5 1 Overgang naar een andere functie Overgang naar een hogere functie a De werknemer die wordt overgeplaatst naar een functie die in een hogere salarisschaal is ingedeeld, wordt met ingang van de datum van overplaatsing in deze salarisschaal ingedeeld. b De werknemer wordt ingeschaald in het naasthogere bedrag van de salarisschaal waarin de nieuwe functie is ingedeeld. 2 Overgang naar een functie van gelijk niveau Als de werknemer bij dezelfde werkgever een andere functie gaat uitoefenen waaraan dezelfde salarisschaal is verbonden, behoudt de werknemer op het moment van deze functiewijziging ten minste aanspraak op het salaris dat hij in de vorige functie ontving. 4.6 Uitbetaling salaris Het salaris wordt uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand uitbetaald. Eventuele toeslagen worden in de daarop volgende maand uitbetaald. 4.7 1 2 3 vakantietoeslag Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag ten bedrage van 8% van de som van de in het vakantietoeslagjaar feitelijk verdiende salaris en/of de loondoorbetaling/ aanvulling als bedoeld in artikel 11.2. Voor de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt de vakantietoeslag:   vanaf 1 februari 2013: vanaf 1 december 2014: minimaal € 152,38 per maand, minimaal € 153,90 per maand. Werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst komen, ontvangen deze uitkering naar rato. 4 5 4.8 1 2 In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt uiterlijk plaats in de maand mei. Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van het door de werknemer in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende bruto salaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. Indien de werknemer, in dienst op 1 januari 2009 en die in 2009 55 jaar of ouder was, op grond van de bepalingen in Bijlage 6, in 2009 de keuze heeft gemaakt om de verhoging van 269 van 347 Pagina 268

Pagina 270

Voor publicaties, online jaarverslagen en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw nieuwsbrieven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication