W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 de eindejaarsuitkering in te zetten voor extra uren seniorenverlof bedraagt de eindejaarsuitkering 3,5% van het door de werknemer in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende bruto salaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. 3 Indien de werknemer, in dienst op 1 januari 2009 en die in 2010 55 jaar is geworden, op grond van de bepalingen in Bijlage 6, in 2010 de keuze heeft gemaakt om de verhoging van de eindejaarsuitkering in te zetten voor extra uren seniorenverlof bedraagt de eindejaarsuitkering 5,5% van het door de werknemer in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende bruto salaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. 4 5 De eindejaarsuitkering zoals bedoeld in lid 1,2 en 3 bedraagt per december 2014 minimaal € 1.111,15 bij een volledig dienstverband. dan wordt deze minimale eindejaarsuitkering naar evenredigheid verminderd. 6 wel zoveel eerder als het dienstverband in het desbetreffende 7 4.9 1 Jubileumuitkering    2 De werknemer die, al of niet met onderbreking, in dienst is geweest van een of meer werkgevers die onder de werkingssfeer van deze Cao, de Cao Jeugdzorg, de Cao Kinderopvang, voor Kindercentra en Gastouderbureaus of de voormalige Cao Gezinsverzorging vallen, heeft bij het volbrengen van een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is als volgt: bij 25 dienstjaren een half maandsalaris; bij 40 dienstjaren een heel maandsalaris; bij 50 dienstjaren een heel maandsalaris. Het in lid 1 bedoelde maandsalaris bestaat uit: a b c het bruto maandsalaris, vermeerderd met; de vakantietoeslag over een maand, en met; het bedrag dat gemiddeld per maand over een periode van 3 maanden voorafgaande aan het jubileum aan toeslag volgens artikel 5.2.1 van de Cao is genoten. Heeft de werknemer in een maand of gedeelte daarvan een niet volledig dienstverband, De eindejaarsuitkering zoals bedoeld in leden 1, 2 en 3 wordt in december uitgekeerd, dan kalenderjaar eindigt. Naast het bepaalde in leden 1, 2, 3, 4 en 5 kan de werkgever met instemming van de ondernemingsraad een regeling treffen waarin werknemers een extra uitkering ontvangen. 270 van 347 Pagina 269

Pagina 271

Heeft u een pdf, page flip flash of digi-maandbladen? Gebruik Online Touch: lesboek online bladerbaar uitgeven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication