W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 arbeid reeds is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk pas wordt beëindigd na 19.00 uur. Werkzaamheden op zaterdagen, zondagen of feestdagen worden altijd als onregelmatige dienst beschouwd. b Bij de berekening van het aantal onregelmatige uren wordt de vakantieperiode meegenomen, op basis van het dienstrooster dat voor de werknemer van toepassing is. Is er sprake van wisselende werktijden of roosters, dan wordt wat de vakantieperiode betreft uitgegaan van het laatstgemeten percentage, zoals bedoeld onder c. Dezelfde regeling is van toepassing in geval van afwezigheid wegens ziekte. Indien de werknemer bij hervatting van de werkzaamheden, op van het dienstrooster afwijkende tijden arbeid verricht, zal de toelage nog gedurende een halfjaar op dezelfde voet als vóór de ziekte worden uitgekeerd. Daarna wordt de toeslag aangepast aan de dan bestaande situatie. 3 c Het percentage wordt gemeten per kalenderkwartaal. a De toeslag onregelmatige dienst wordt uitgedrukt in een percentage van het voor de werknemer geldende salaris. Dit percentage is gedifferentieerd naar de mate waarin onregelmatig wordt gewerkt. Voor zover het in lid 2.a van dit artikel bedoelde percentage: - - tussen 20 en 40% ligt, bedraagt de toeslag 8,5% van het salaris; 40% of meer is, bedraagt de toeslag 15,5% van het salaris; over het bedrag overeenkomstig schaal 3 periodiek 11 uit Bijlage 2. b met dien verstande dat de toelage per maand maximaal wordt berekend waarop onregelmatig wordt gewerkt, en de met de werknemer overeengekomen (gemiddelde) omvang van zijn dienstverband. Heeft de werknemer een deeltijddienstverband, dan wordt het toeslagpercentage bepaald op basis van de verhouding tussen het aantal 5.2.2 Toeslag inconveniënte uren De werknemer ontvangt een toeslag als de werknemer, in opdracht van de werkgever binnen de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen werktijden, werk verricht buiten de uren gelegen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag, of op een zaterdag, zondag of feestdag. 1 de functie van assistent sociaal raadsman, sociaal raadsman, leidinggevend raadsman of een inhoudelijk daarmee vergelijkbare functie vervult in dienst een werkgever van een instelling voor sociaal raadsliedenwerk (artikel Deze regeling geldt voor de werknemer die: a A.6 sub a). De genoemde functies zijn opgenomen in Bijlage 12; b omschreven in artikel 1.2 A.6 sub b; c de functie van begeleider/trainer of directeur vervult in dienst van een werkgever van een instelling voor telefonische hulpdiensten, zoals d de functie van consulent bovenlokale steunfunctie minderheden of een daarmee vergelijkbare functie vervult in dienst van een werkgever van een instelling voor welzijn minderheden, asielzoekers en vluchtelingen (artikel 1.2 A.5). De genoemde functies zijn opgenomen in Bijlage 12; de functie van (leidinggevend) maatschappelijk werker vervult in dienst een werkgever van een instelling voor fiom-hulpverlening, zoals artikel 1.2 A.6 sub c; e de functie van maatschappelijk werker vervult in dienst van een werkgever een instelling voor maatschappelijk werk, zoals omschreven in 1.2 A.6 sub e t/m f, op van omschreven in van uren van 1.2 272 van 347 Pagina 271

Pagina 273

Interactieve internet krant, deze vakblad of clubblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van online whitepapers.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication