W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 toeslag Zon- en feestdagen 4 5 6 uur Maandag t/m vrijdag 20% Zaterdag 40% 45% uur 30% 45% uur 20% 40% 45% Over de eerste werkdag per week waarop door de werknemer buiten de in lid 1 genoemde uren wordt gewerkt wordt geen onregelmatigheidstoeslag toegekend. De onregelmatigheidstoeslag wordt op de werkdagen maandag tot en met vrijdag alleen toegekend als de werknemer zijn werkzaamheden voor 06.00 uur begint of na 20.00 uur beëindigt. De onregelmatigheidstoeslag wordt per uur berekend door de in de tabel van lid 3 genoemde percentages toe te passen op het voor de werknemer geldende uurloon als bedoeld in artikel 1.1 sub f.3 (1/156 x het bruto maandloon). De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 4 periodiek 10 uit Bijlage 2. 5.3 1 2 3 4 5.4 1 Arbeidsmarkttoeslag De werkgever kan aan (groepen) werknemers een arbeidsmarkttoeslag toekennen. De in lid 1 bedoelde toeslag bedraagt maximaal 10% van het salaris. De in lid 1 bedoelde toeslag wordt toegekend voor de duur van een jaar. De toekenning kan steeds met een jaar verlengd worden. Een regeling voor het toekennen van arbeidsmarkttoeslagen zoals bedoeld in de leden 1 t/m 3 in dit artikel, moet tot stand komen met instemming van de OR. Bereikbaarheidstoeslag De werknemer die zich op grond van artikel 3.7 bereikbaar houdt, ontvangt daarvoor een compensatie in vrije tijd. Deze compensatie bedraagt voor elk vol etmaal op maandag tot en met vrijdag: één uur; op zaterdagen, zondagen, feest- en gedenkdagen: twee uren. De werkuren die vallen in een etmaal, maken deel uit van dat etmaal. De werknemer die zich slechts gedurende een gedeelte van een etmaal beschikbaar houdt ontvangt naar rato compensatie in vrije tijd. 2 3 De werkgever kan besluiten de in lid 1 bedoelde compensatie in vrije tijd om te zetten in een financiële vergoeding, op basis van het voor de werknemer geldende uurloon, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub f.3 van de Cao. In die organisaties waar maatschappelijk werkers in aanmerking komen voor bereikbaarheidsdiensten, én er andere werknemers dan maatschappelijk werkers bereikbaarheidsdiensten krijgen opgedragen, dient de werkgever voor hen een vergoedingsregeling overeen te komen met de Ondernemingsraad. 5.5 Slaapdiensttoeslag 274 van 347 Pagina 273

Pagina 275

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden drukwerk online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication