W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 12.2.1 sub a tot en met f worden gebruikt. 2 Voor de toepassing van dit artikel wordt de waarde van een (vakantie)uur gelijk gesteld aan het actuele uurloon op het moment van daadwerkelijke inwisseling (1/156 van het maandsalaris). De grondslag voor het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wijzigt niet. 12.5 1 2 Aanvullende pensioenaanspraken kopen De werknemer kan er voor kiezen om zijn arbeidsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in te wisselen voor de opbouw van pensioenaanspraken. Hiervoor kunnen de bronnen genoemd in artikel 12.2.1 sub a tot en met m worden gebruikt48. De werkgever verstrekt hiertoe aan de werknemer ter aanvulling op de pensioenrechten die voortvloeien uit de door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn uitgevoerde verplichte pensioenregeling, een pensioentoezegging met inachtneming van de wettelijke bepalingen respectievelijk de wettelijke grenzen ten aanzien van de bovenmatige pensioenopbouw. De kosten van deze pensioenrechten komen geheel voor rekening van de werknemer. 3 Bij de toepassing van dit artikel wordt de waarde van het uurloon gelijkgesteld aan een bedrag ter hoogte van 100% van het actuele uurloon op het moment van de daadwerkelijke inwisseling in een pensioenaanspraak (1/156 van het maandsalaris). De grondslag voor het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wijzigt niet. 12.6 Verplaat 12.7 Verplaat st naar Bijlage 6 st naar artikel 3.8 12.8 Fietsenplan Als de werkgever en de werknemer binnen het kader van een fietsenplan beloningsbestanddelen van de werknemer omzetten, kunnen ze daarvoor gebruik maken van het Model aanvulling arbeidsovereenkomst in verband met fietsenplan (digitaal beschikbaar op www.fcb.nl). 12.9 Inwisselen voor vakbondscontributie 1 De werkgever maakt het inwisselen van arbeidsvoorwaarden in ruil voor het afdragen van de vakbondscontributie aan de vakbond, partij bij de Cao waar de werknemer lid van is, mogelijk. Daar kan de werknemer gebruik van maken onder de condities die de fiscale regelingen daaraan stellen. 2 12.10 In het kader van het in het eerste lid bepaalde kunnen als financiering de bronnen genoemd in artikel 12.2.1 sub G tot en met I worden gebruikt. Studiekosten De werkgever kan het inwisselen van arbeidsvoorwaarden in ruil voor het vergoeden van studiekosten van de werknemer mogelijk maken. Daar kan de werknemer gebruik van maken onder de condities die de fiscale regelingen daaraan stellen. 48 De werknemer heeft reeds met ingang van 1 januari 2002 de keuze om de bronnen g tot en met m geheel of gedeeltelijk in te wisselen voor het kopen van aanvullende pensioenaanspraken. 297 van 347 Pagina 296

Pagina 298

Voor drukwerk, online gidsen en vaktijdschriften zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw catalogussen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication