W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 13 13.1 Ondernemingsraad (OR) De werkgever van een instelling waarin in de regel minstens 35 werknemers werkzaam zijn, is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. 13.2 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) De werkgever van een instelling waarin gewoonlijk minstens 10 maar minder dan 35 werknemers werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, is verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in de zin van artikel 35c WOR in te stellen. 13.3 1 Tijdsbesteding en vervanging De werkgever treft een vervangingsregeling voor de herbezetting van de door leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestede arbeidstijd. Deze arbeidstijd moet wel besteed zijn aan werkzaamheden die verband houden met het functioneren van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 2 De door de werknemer bestede tijd aan het deelnemen aan door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gehouden raadplegingen, zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 WOR, wordt aangemerkt als arbeidsduur. 13.4 1 Bovenwettelijke faciliteiten en bevoegdheden Ondernemingsraad a De leden van de ondernemingsraad in een instelling, waarin in de regel 50 werknemers of meer werkzaam zijn, hebben het recht per jaar 100 uren tijdens werktijd te besteden aan werkzaamheden die verband houden met de raad. Het bijwonen van vergaderingen van de raad en van door de raad ingestelde commissies vallen niet onder deze werkzaamheden. b Voor de leden van de ondernemingsraad in een instelling waarin in de regel minder dan 50 werknemers werkzaam zijn, bedraagt het in lid a bedoelde aantal uren per jaar 70. c Voor een ondernemingsraadslid met een niet volledig dienstverband wordt het in de leden a en b bedoelde aantal uren naar evenredigheid vastgesteld, op voorwaarde dat dit aantal uren niet beneden de 60 per jaar kan worden gesteld. 2 Wanneer de vacature van een werknemer belast met de hoogste dagelijkse leiding in de instelling moet worden vervuld, stelt de werkgever – onverminderd het bepaalde in artikel 30 WOR – de ondernemingsraad in de gelegenheid een gesprek te voeren met de kandidaat/kandidaten voor de vervulling van deze vacature. Het oordeel van de ondernemingsraad over deze kandidaat/kandidaten weegt zwaar voor de standpuntbepaling van de werkgever. 3 a De werkgever stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over de conceptbegroting, voordat de conceptbegroting van de MEDEZEGGENSCHAP 298 van 347 Pagina 297

Pagina 299

Scoor meer met een e-commerce shop in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden lesboeken online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication