W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 instelling wordt vastgesteld door het bestuur. b Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de definitieve vaststelling van de begroting. c Het advies wordt schriftelijk uitgebracht, binnen 14 dagen nadat om het advies is gevraagd. d Binnen 14 dagen nadat het advies is uitgebracht, wordt over dit advies minstens eenmaal overleg gevoerd in een overlegvergadering. Hieraan wordt deelgenomen door de bestuurder, in de zin van de WOR, en de ondernemingsraad. e Voor de hiervoor bedoelde adviesprocedure geldt artikel 26 WOR. 13.5 1 Bovenwettelijke faciliteiten en bevoegdheden PVT De personeelsvertegenwoordiging wordt, onverlet het bepaalde in artikel 35b, vijfde lid, WOR, door de werkgever in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit over de onderwerpen genoemd in artikel 25, eerste lid, en artikel 27, eerste lid, WOR. 2 Bij de aanvang van elke zittingsperiode van de personeelsvertegenwoordiging worden tussen de werkgever en de personeelsvertegenwoordiging, rekening houdend met het hierover bepaalde in de artikelen 17 en 18, eerste en tweede lid, WOR, afspraken gemaakt over de voorzieningen, vergaderfaciliteiten en scholingsfaciliteiten waarover de leden van de personeelsvertegenwoordiging jaarlijks kunnen beschikken. 3 4 13.6 wenselijk acht. De personeelsvertegenwoordiging kan alle aangelegenheden die de instelling betreffen bij de werkgever aan de orde stellen waarvan zij overleg met de werkgever Voor de PVT gelden in deze Cao dezelfde bepalingen als voor de OR, tenzij in de desbetreffende bepaling anders wordt vermeld. Instemmingsrecht en ondersteuning OR of PVT Voor alle onderwerpen waarvoor op grond van bepalingen in deze Cao met OR of PVT (afwijkende) afspraken kunnen worden gemaakt geldt het instemmingsrecht. Tevens kunnen OR of PVT zich laten ondersteunen door een deskundige conform artikel 16 WOR. 13.7 1 Bestuurssamenstelling De organisatie waarvan de rechtsvorm de stichting is, kent met instemming van de OR of PVT minimaal aan de OR of PVT het recht toe om a voor iedere vacante bestuurszetel maximaal twee kandidaten voor te dragen of b voor tenminste één voor een kandidaat van de OR of PVT gereserveerde bestuurszetel een kandidaat voor te dragen. 2 De OR of PVT kan geen personen voordragen voor benoeming als lid van het bestuur die op de datum van de voordracht: a werknemer zijn van de instelling; 299 van 347 Pagina 298

Pagina 300

Scoor meer met een webwinkel in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden drukwerk online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication