W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 6 Als de vergoeding voor het gebruik van een eigen vervoermiddel, zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5, geheel of gedeeltelijk op grond van of krachtens de Wet op de Loonbelasting 1964 (Stb. 1964, 521), tot het loon behoort, zal de daarover verschuldigde loonbelasting/ premie volksverzekeringen in mindering worden gebracht. 7 Aan de werknemer die met toestemming van de werkgever voor de uitoefening van zijn functie gebruik maakt van een eigen fiets respectievelijk bromfiets wordt een onkostenvergoeding toegekend van € 0,0561 respectievelijk € 0,1062 per afgelegde kilometer. Deze onkostenvergoeding bedraagt ten minste € 0,5963, respectievelijk € 1,6364 per gewerkte dag. 8 De werkgever kan de werknemer, aan wie hij een vervoermiddel ter beschikking heeft gesteld, toestemming geven dit vervoermiddel voor privédoeleinden te gebruiken. Voor dit privégebruik betaalt de werknemer aan de werkgever een vergoeding, die wordt berekend volgens artikel 4. 9 Zijn aan de in opdracht van de werkgever gemaakte reis ook verblijfkosten verbonden, dan worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed, tot aan een maximum van € 118,1765 per etmaal. De kosten moeten in overeenstemming zijn met de omstandigheden en de duur van de reis. Hierbij is de werknemer verplicht de normen van redelijkheid in acht te nemen. 10 De werknemer is verplicht de gegevens te overleggen op grond waarvan het bedrag van de vergoeding kan worden vastgesteld. 11 De vergoedingen worden als regel gelijk met de eerstvolgende salarisbetaling na indiening van de declaratie uitgekeerd. 61 Per 1 juli 1999. 62 Per 1 juli 1999. 63 Per 1 juli 1999. 64 Per 1 juli 1999. 65 Per 1 januari 2005. 332 van 347 Pagina 331

Pagina 333

Scoor meer met een online shop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijscatalogi online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication