D 1 De werkgever kan het achterwege laten van het toekennen van periodieken, of het toekennen van extra periodieken alleen doen wanneer er sprake is van een beoordelingsregeling. In beide gevallen wordt dit de werknemer tevoren schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld. Met de toekenning van extra periodieken kan het maximum van de salarisschaal met ten hoogste twee periodieken, U1 en U2, worden overschreden. 2 De werkgever komt in overleg met de OR of PVT tot een beoordelingsregeling. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldregeling zoals opgenomen in Bijlage 4. E De garantiebepalingen die zijn overeengekomen bij de invoering van het nieuwe functiegebouw per 31 december 2003 blijven van kracht. Deze zijn opgenomen in Bijlage 3 van deze Cao. Hiervoor zijn de bedragen zoals opgenomen onder a t/m e in de salarisschaal van artikel 6.4 toepassing. 6.6 EENMALIGE UITKERING De werknemer in dienst op 1 januari 2015 ontvangt in januari 2015 een eenmalige uitkering van € 300,-- bruto naar rato van het dienstverband. 6.7 BEREKENING UURLOON Voor de berekening van het uurloon wordt de volgende formule gehanteerd: salaris in de salarisschaal / 156. 6.8 UITBETALING VAN HET SALARIS Het salaris wordt uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand. Eventuele toeslagen worden in de daarop volgende maand uitbetaald. Alle betalingen vinden plaats door storting op een bankrekening op naam van de werknemer. 6.9 vakantieTOESLAG A Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De hoogte van de vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris en/of loondoorbetaling of aanvulling uit artikel 7.9. Het aldus verkregen bedrag wordt tot 1 januari 2016 jaarlijks uitbetaald, uiterlijk in de maand mei. Vanaf 1 januari 2016 wordt de vakantietoeslag maandelijks toegevoegd aan het individueel keuzebudget. B De minimum vakantietoeslag van een werknemer met een fulltime dienstverband bedraagt:  in december 2014: minimaal € 153,90 per maand; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 45 Pagina 44

Pagina 46

Scoor meer met een e-commerce shop in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogussen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication