 vanaf januari 2015: minimaal € 155.15 per maand;  vanaf oktober 2015: minimaal € 156,69 per maand. De uitbetaling van de minimum vakantietoeslag vindt uiterlijk plaats in de maand mei. C In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten. 6.10 EINDEJAARSUITKERING A De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,3% van het door de werknemer feitelijk verdiende maandsalaris vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag. B Indien de werknemer, in dienst op 1 januari 2009 en in 2009 55 jaar of ouder, op grond van de bepalingen in Bijlage 5, in 2009 de keuze heeft gemaakt om de verhoging van de eindejaarsuitkering in te zetten voor extra uren seniorenverlof bedraagt de eindejaarsuitkering 3,5% van het door de werknemer in de desbetreffende maand feitelijk verdiende bruto salaris, vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag. C Indien de werknemer, in dienst op 1 januari 2009 en in 2010 55 jaar geworden, op grond van de bepalingen in Bijlage 5, in 2010 de keuze heeft gemaakt om de verhoging van de eindejaarsuitkering in te zetten voor extra uren seniorenverlof bedraagt de eindejaarsuitkering 5,5% van het door de werknemer in de desbetreffende maand feitelijk verdiende bruto salaris, vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag. D De minimale eindejaarsuitkering zoals bedoeld in lid A, B en C bedraagt bij een volledig dienstverband:  per december 2014 € 1.111,15 per jaar, ofwel € 92,60 per maand,  per december 2015 € 1.122,92 per jaar, ofwel € 93,58 per maand. E De eindejaarsuitkering wordt tot en met 2015 in december voor het gehele jaar uitgekeerd, dan wel zoveel eerder als het dienstverband in het desbetreffende kalenderjaar eindigt. Vanaf 1 januari 2016 wordt de eindejaarsuitkering per maand toegevoegd aan het individuele keuzebudget. 6.11 JUBILEUMUITKERING A Tot 1 januari 2016 geldt dat de werknemer die, al of niet met onderbreking, in dienst is geweest van een of meer werkgevers die onder de werkingssfeer van deze Cao, de Cao Jeugdzorg, de Cao Kinderopvang, voor Kindercentra en Gastouderbureaus of de voormalige Cao Gezinsverzorging vallen, bij het volbrengen van een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar recht heeft op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is als volgt:    bij 25 dienstjaren een half maandsalaris; bij 40 dienstjaren een heel maandsalaris; bij 50 dienstjaren een heel maandsalaris. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 46 Pagina 45

Pagina 47

Heeft u een clubmagazine, noviafacts of emagazines? Gebruik Online Touch: publicatie online zetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication