13 Sociaal Cultureel Werker 4 Algemene kenmerken De Sociaal Cultureel Werker 4 is een zelfstandige functie. De functionaris is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. Het stimuleren van de bewustwording van eigen normen, waarden en mogelijkheden, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers zijn hierbij de uitgangspunten. Het niveau van deze functie wordt onder andere bepaald door de zelfstandigheid, maar vooral door de complexiteit, de grootte van de projecten en het ontwikkelen van nieuwe diensten. Doel van de f unct ie Het verbeteren van het maatschappelijk functioneren van de doelgroep en bevorderen van de samenlevingsopbouw door het bieden van ondersteuning en vorming om de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat te bewerkstelligen. Organisat orische positie De Sociaal Cultureel Werker 4 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Cultureel Werker 4 geeft eventueel functioneel leiding aan de Sociaal Cultureel Werker 1, 2 en/of 3. Resultaat gebieden Netwerk opbouwen en behoeften signaleren  Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere doelgroep, potentiële doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers en heeft daarbij vaak een bemiddelende rol;  Stimuleert potentiële doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers tot een actieve deelname aan projecten;  Brengt de wensen, behoeften, problemen en ambities in kaart, betrekt context gebonden factoren hierbij en plaatst het geheel in een organisatorisch kader; Resultaat  Bespreekt gesignaleerde wensen, behoeften en problemen van de doelgroep intern en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen. : Netwerk op- en uitgebouwd, zodanig dat signalen vanuit de doelgroep en de samenleving zijn opgevangen en relevante instanties of organisaties tot deelname aan projecten gestimuleerd zijn. Projectplan opstellen en uitvoeren  Vertaalt de algemene vraagstelling/probleemstelling in een concrete doelstelling en te realiseren resultaten;  Ontwikkelt projecten die bijdragen aan de gewenste doelstelling;  Stelt een projectplan op, waarbij zaken als tijdpad, inhoud, budget en afspraken zijn vastgelegd;  Verwerft financiële middelen voor het project;  Richt de projectorganisatie in en coördineert de uitvoering van het project;  Voert overleg met de voor het project relevante personen en samenwerkende/participerende instellingen en instanties; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 97 Pagina 96

Pagina 98

Heeft u een sportblad, pageflip of digi archief? Gebruik Online Touch: tijdschrift digitaal maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication