‘Het woord regisseur is hot op dit moment. De gemeente, de cliënt, de professional: ze moeten allemaal regisseur zijn. Maar in de praktijk is dit toch lastig in te vullen. Natuurlijk is het goed als cliënten hun eigen zorgproces regisseren. Maar voor veel mensen is dat toch best veel gevraagd. Ook de professional kán niet altijd de regie voeren, omdat die afhankelijk is van veel verschillende partijen. Of je echt regisseur kunt zijn van een proces, is volgens mij dus zeer de vraag. Wel kun je sámen naar oplossingen zoeken, vanuit gelijkwaardigheid. Die benadering sluit ook beter aan Welzijn Nieuwe Stijl: we zijn allemaal verantwoordelijk voor een deel van het proces. Terwijl de term regisseur juist een bepaalde hiërarchie impliceert. Bij ons speelt het probleem ook minder dan in de grote steden, waar het welzijnswerk sterk is geprofessionaliseerd en men het beroep van burgers op de verzorgingsstaat wil afremmen. In onze plattelandsgemeenten werken we vooral met vrijwilligers en vragen de meeste ouderen pas om hulp als ze het écht nodig hebben. Voor ons luidt de vraag in de praktijk dus niet zozeer: hoe zorgen we dat cliënten zelf de regie nemen? Maar meer: hoe gaan we om met mensen die pas laat om hulp vragen? De beste reactie op beide dilemma’s moeten we de komende jaren samen zien te vinden. Met cliënten, medewerkers, maar ook met de gemeenten.’ Naam: Werkt bij: Functie: Roelie Goettsch Welzijnswerk Midden-Drenthe Directeur Regie bij de klant of bij de professional? Naam: Werkt bij: Functie: Bart van Velde Stichting Volksbond Amsterdam Adjunct-directeur ‘De Volksbond biedt opvang aan (voormalig) dak- en thuislozen, mensen dus die ergens hulp bij nodig hebben. Bij die hulpvraag hebben ze vaak behoefte aan enige regie vanuit de professional. Maar bij veel andere zaken hebben ze géén hulp nodig en moet je de regie juist bij henzelf laten. Vijf jaar geleden hebben we – geïnspireerd door het boekje Cliëntenparticipatie in de Maatschappelijke Opvang van Karin Sok e.a. – besloten om onze cliënten meer te betrekken bij onze besluitvorming. Op elke afdeling worden besluiten genomen door de ‘driehoek’, die bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten, het personeel en de organisatie. De cliënten zijn georganiseerd in kerngroepen. De driehoek kan bijvoorbeeld beslissen om de leefregels aan te passen, of andere maatregelen op locatieniveau nemen. En dat bevalt geweldig. Het gevoel van eigenwaarde bij cliënten is enorm toegenomen en het aantal geweldsincidenten sterk gedaald. Iederéén is nu immers verantwoordelijk voor een beslissing en niet alleen het management. Ook onze cliëntenraad heeft een boost gekregen. Vroeger konden we met moeite één of twee deelnemers vinden, inmiddels heeft de raad maar liefst vijftien leden. We willen dat onze cliënten veel meer zélf beslissen over hun eigen leefomstandigheden. En dat werkt prima, veel beter dan we altijd dachten.’ Kijk op fcbwelzijn.nl bij leren en ontwikkelen onder subsidies/regelingen(om)scholing In de Scholingsgids zijn onder andere trainingen en opleidingen opgenomen, gericht op het versterken van eigen kracht en vraaggericht werken. 22 Pagina 21

Pagina 23

Heeft u een archief, i paper of digi whitepapers? Gebruik Online Touch: rapport online publiceren.

FCB Magazine WMD zomer 2014 Lees publicatie 10436Home


You need flash player to view this online publication